Sample data


"Naš cilj je obezbjeđivanje politički nepristrasnog foruma u Bosni i Hercegovini
u kojem će ljudi i institucije razgovarati i raditi na promociji
demokratskih, otvorenih i transparentnih izbora."

 

 

 

 

Home

UIZBIH aktivnosti

 
 
NOVA WEB STRANICA UDRUŽENJA JE: www.aeobih.com
 
NEW AEOBIH  WEB SITE IS: www.aeobih.com
 

Poštovani članovi Udruženja izbornih zvaničnika u BiH,
od 1999. godine naše Udruženje je provodilo mnoge aktivnosti u oblasti demokratije i izbora i ostvarilo je zapažene rezultate. Ovi programi su uključivali obuku članova biračkih odbora, informisanje i edukaciju birača, edukaciju članova općinskih izbornih komisija, političkih partija i nevladinih organizacija o različitim aspektima Izbornog zakona BiH i izbornog procesa.
Naš glavni cilj jeste osiguranje neovisnog foruma za razmjenu informacija među izbornim zvaničnicima u Bosni i Hercegovini i unapređenje demokratije u BiH osiguravajući poštenje i povjerenje javnosti u izborni proces. Iskreno se nadamo da ćemo i ove godine biti u mogućnosti provoditi aktivnosti u skladu sa našim ciljevima.
S obzirom na veoma tešku finansijsku situaciju u kojoj se Udruženje nalazi, Upravni odbor UIZBiH je krajem 2011. godine, kao jedan od prvih koraka ka obezbjeđenju samoodrživosti Udruženja, donio odluku da poveća članarinu za redovne članove na 30 KM godišnje, te 15 KM za pridružene članove, te vas molimo da odmah izvršite uplatu zaostalih i članarine za 2012. godinu, jer u protivnom Sekretarijat će morati prestati sa radom.
Zahvaljujemo se na vašem razumijevanju i podsjećamo vas još jednom da nam je od izuzetne važnosti da redovno plaćate članarinu kako bismo i dalje mogli nesmetano obavljati redovne aktivnosti. Podsjećamo vas da u našem uredu Sekretarijata možete koristiti internet ukoliko vam je potreban, biblioteku sa 432 naslova, službene novine do 2010. godine, web stranicu sa svim publikacijama do sada objavljenim („Kodeks ponašanja članova biračkih odbora i njihovih zamjenika“, Mladi za mlade“, „Prvi put glasaš, Izbori 2010 - Naučene lekcije“, Priručnik iz oblasti Zakona o sukobu interesa, Novac i politika, itd. ). Uvijek smo spremni napisati pismo preporuke ukoliko vam je potrebno, angažovati vas na raznim projektima, te pružiti svaku drugu podršku koja vam može biti korisna.
Svaka sugestija za samoodrživost Udruženja je, takođe, dobrodošla.
Primjerak uplatnice za članarinu možete vidjeti ovdje .  

Članovi Udruženja koji su uplatili članarinu za 2015. godinu
 
Milan Zjajić
Esma Kukuruzović
Zvjezdana Dragović
Ernes Jusović
Anela Čavdar
Larisa Avdić


 
 
 

 

 

Ermin Kos
Siniša Bencun
Adis Palo
Mejrema Pašić
Emina Rovčanin
Gordana Pečanac          
  
                   

Udruženje izbornih zvaničnika u BiH (UIZBIH) je osnovano 1999. godine pod pokroviteljstvom OSCE-a.Početkom 2000. godine UIZBIH je postalo neovisno od OSCE-a. UIZBIH održava bliske poslovne veze sa OSCE-om. Međunarodna fondacija za izborne sisteme (IFES) sa sjedištem u SAD-u osiguravala je stručnu pomoć UIZBIH do marta 2003. Od marta 2003, UIZBiH djeluje kao neovisna nevladina organizacija.
Sekretarijat UIZBIH se nalazi u Sarajevu i ima šest zaposlenika. UIZBIH je uspostavilo strukturu koja uključuje Upravni odbor (13 članova) i Regionalne odbore (Banja Luka, Tuzla, Sarajevo i Mostar). Upravni odbor i Regionalni odbori su uključeni u planiranje kao i implementaciju aktivnosti. Dva komiteta UIZBIH (Komitet za informisanje i Komitet za obuku/edukaciju) su također uključeni u planiranje i implementaciju aktivnosti. Sekretarijat UIZBIH provodi sistematske i česte konsultacije sa svim članovima Udruženja (konferencije, seminari i individualne konsultacije ) kako bi nastavili izgradnju aktivne baze članstva.

Svrha Udruženja je:

Osiguranje politički neopredijeljenog foruma u Bosni i Hercegovini koji će služiti za razmjenu informacija između izbornih organa vlasti, kako bi se diskutiralo i radilo na načine koji bi promovirali demokratske, otvorene i transparentne izbore.

Programski ciljevi Udruženja su:

  1. Rad na unapređenju izbornog sistema, praćenje komparativnih izbornih sistema u demokratskim zemljama u svijetu i davanje inicijativa zakonodavnoj vlasti.
  2. Podizanje profesionalizma izbornih zvaničnika radi unapređenja rada na provođenju izbora (edukacija učesnika izbornog procesa).
  3. Promoviranje otvorenih i transparentnih izbora preko razmjene iskustava i informacija u vezi sa izbornim zakonom i procedurama, tehnologijama, administrativnoj praksi i obrazovanju birača.
  4. Promoviranje principa neovisnosti i nepristrasnosti izbornih komisija i njenih članova.
  5. Podizanje nivoa svijesti izbornih zvaničnika za ostvarenje visokog stepena integriteta, sa dobrim osjećajem za javnu službu, poznavanjem rada vezanog za izborne procese i iskustvom u izbornom procesu, i sa odanošću principima demokratskih izbora.
  6. Promoviranje principa ucešća u izbornim procesima od strane građana, političkih kandidata i stranaka, te politički nezavisnih građanskih organizacija.
  7. Unapređenje izvora informacija i istraživanja vezanih za izbore, radi promoviranja povjerenja javnosti u izborni proces i rezultate izbora.
  8. Razvijanje građanskih edukativnih programa za motiviranje većeg ucešća građana na izborima.
 

Informacije o članstvu

Konferencije

Podrška UIZBiH